پزشکی

بهترین روغن حیوانی کدام است؟
یکی از انواع چربی‌های منعقد شده که به شحم معروفند، دنبه است، چربی‌های منجمد که به‌دلیل کثرت اجزای عرضی به حالت جامد در آمده‌اند، برای تغذیه مناسب نیست.

مزه ششم کشف شد
دانشمندان شواهدی دال بر توانایی انسان در احساس مزه ششم کشف کرده اند.

نوشیدنی‌های الکلی حداقل به هفت نوع سرطان منجر می‌شوند
نوشیدنی الکلی را کنار بگذارید. شواهد محکم و مستندی وجود دارد که نشان می‌دهد الکل منجر به حداقل هفت نوع سرطان می‌شود.