نام شهرستان : آق قلا 
 
جمعیت: 124633هزار نفر
 
وسعت : 52/1763 کیلومتر مربع
 
موقعیت ریاضی: طول شرقی 16 ، 54  و عرض شمالی 58 ، 36
 
موقعیت نسبی :  از شمال به مرز کشور ترکمنستان ، از جنوب به گرگان ، از شرق به علی آبادکتول وازغرب بابندرترکمن  همسایه می باشد .
 
تعداد بخشهای شهرستان با ذکر نام : 1- بخش مرکزی  2- بخش وشمگیر
 
فاصله دورترین بخش تا مرکز شهرستان: بخش وشمگیر   
 
فاصله نزدیکترین بخش تا مرکز شهرستان : بخش مرکزی در داخل خود شهر آق قلا
 
تعداد روستاهای بیش از 500 نفر جمعیت : 52