ترکیب قومی جمعیت شهر آق قلا در سال 1391
 

شهری

روستایی

مجموع شهرستان

مرد

زن

 

جمع

مرد

زن

جمع

مرد

زن

جمع

20115

20077

40192

42288

42153

84441

62397

62236

124633

 
سواد

بر اساس آمار سرشماری سال 1375 میزان با سوادی 5/77درصد بوده است که سهم مردان 6/86 درصد و سهم زنان 7/68 درصد بوده است در سال 1380 این میزان به ترتیب 25/82 که سهم مردان 5/91درصد و سهم زنان 73درصد می باشد.

جدول اماکن مذهبی،زیارتی،سیاحتی شهرستان

عنوان

مذهب

موقعیت

مجموع

تشیع

تسنن

شهری

روستایی

تشیع

تسنن

تشیع

تسنن

مجموع مساجد شهرستان

27

223

7

56

24

163

250

مجموع اماکن زیارتی

1

1

0

2

2

مجموع حسینیه و زینبیه

5

0

3

2

5

اماکن سیاحتی

مشترک

3

1

4

مجموع سمن ها

12

5

7

12

مکان های ورزشی

13

9

4

13
 
 جدول رشد جمعیت شهری
 
 

سال

جمعیت

درصد

1335

1405

-

1345

4068

22/11

1355

6960

52/5

1365

15006

98/7

1370

20047

96/5

1375

22200

06/2

1380

27010

4